Nagasaki Sky Hotel
長崎スカイホテル 

周邊觀光資訊

基本資訊

地址 18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
電話號碼 095-861-6411
網頁 http://nshc.nagasaki.jp/