Hotel Nagasaki
ホテル長崎 

周邊觀光資訊

基本資訊

地址 16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
電話號碼 095-826-7261
網頁 http://nshc.nagasaki.jp/