Nagasaki Sky Hotel

基本資訊

地址
18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
電話號碼
095-861-6411
網頁
http://nshc.nagasaki.jp/

周邊觀光資訊