Hotel Nagasaki

基本資訊

地址
16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
電話號碼
095-826-7261
網頁
http://nshc.nagasaki.jp/

周邊觀光資訊