Nagasaki Sky Hotel
長崎スカイホテル 

周围观光信息

基本信息

地址 18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
电话号码 095-861-6411
网址 http://nshc.nagasaki.jp/