Hotel Nagasaki
ホテル長崎 

周围观光信息

基本信息

地址 16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
电话号码 095-826-7261
网址 http://nshc.nagasaki.jp/