Nagasaki Sky Hotel

基本信息

地址
18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
电话号码
095-861-6411
网址
http://nshc.nagasaki.jp/

周围观光信息