Hotel Nagasaki

基本信息

地址
16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
电话号码
095-826-7261
网址
http://nshc.nagasaki.jp/

周围观光信息