APA Hotel Nagasaki-Eki minami

基本信息

地址
9-2 Motofuna-machi Nagasaki-City, Nagasaki
电话号码
095-828-3111
网址
http://www.apahotel.com.e.ju.hp.transer.com/language/kyusyu/05_nagasaki-ekiminami/

周围观光信息