Hotel Nagasaki

기본 정보

주소
16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
전화번호
095-826-7261
웹사이트
http://nshc.nagasaki.jp/

주변 관광 정보